Faaliyet Alanları

a) Kent ve Kent Yönetimi

Örnek uygulamaları takip etmek ve üyelerini bilgilendirmek, Kent rehberlik hizmetlerinin verilmesini sağlamak, Kent yönetimlerinin idari ve mali kapasitelerinin geliştirilmesi için her türlü eğitim, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek, Kentlerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi için bilinçlendirme, eğitim, araştırma çalışmaları yapmak, ortak proje hazırlamak ve uygulamak.

b) Belediye Hizmetleri

Belediyelerin altyapı, üstyapı ve hizmet alanlarındaki çalışmaları yerine getirmelerine destek olmak, Üyelerin ulusal ve uluslararası hibe, fon, kredi ve benzeri kaynaklara ulaşmasında rehberlik yapmak ve ticari işletmeler kurulması amacıyla, belediyelere danışmanlık ve proje desteği sağlamak ve uygulamak, konuyla ilgili tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, kurulmasını teşvik etmek ve desteklemek, bu hususlarda işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak, üye Belediyelerde “e-belediye”, “kent bilgi sistemi” vb. bilişim ve teknoloji uygulamalarının gelişmesine teknik destek sağlamak.

c) Sosyal ve Kültürel Hizmetler

Kentlerin kendi tarihi ve kültürel kimliklerini koruyucu çalışmalar yapmak,

Kentlerde kültür ve sanatın gelişimine yardımcı olmak,

Sağlık ve turizm amaçlı termal tesis, otel, motel ve sosyal tesisler kurmak,

Belediyelerin korunmaya ve yardıma muhtaç insanlara yönelik çalışmalarına destek olmak,

İnsan, hayvan ve çevre sağlığını korumak ve sporun çeşitli kollarına katılımı arttırmak amacıyla etkinlikler düzenlemek, bilinçlendirme çalışmaları yapmak, belediyelere danışmanlık ve proje desteği sağlamak, konuyla ilgili tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, kurulmasını teşvik etmek ve desteklemek, bu hususlarda işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak.

d) Eğitim Hizmetleri

Türk Dünyası Belediyecilik ve şehircilik anlayışının ve uygulamalarının geliştirilmesi imkânlarını araştırmak, özgün modeller oluşturma arayışlarını desteklemek, Çalışma alanıyla ilgili bülten, dergi, kitap, rapor ve benzeri süreli ve süresiz yayınlar yapmak, araştırmaları desteklemek, görsel ve işitsel dokümanlar üretmek, web sitesi, portal vb. çalışmalar yapmak, Birlik bünyesinde, Eğitim ve Araştırma Merkezi, Bilgi Merkezi, Enstitü, Kütüphane kurmak, bu tür çalışmaları desteklemek, yerel yönetim alanı öncelikli olmak üzere araştırma ve eğitim bursları vermek,

Benzer faaliyet yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek,

Belediyecilik ve şehircilik bilimini teşvik etmek, kitaplıklar kurulmasını sağlamak,

Belediye çalışanlarına meslek içi eğitimler için kurslar açmak,

Meslek ve beceri kursları, iş eğitim merkezleri açmak,

Belediyecilik ve şehircilik konularında, genel konferanslar düzenlemek, amaca uygun geziler organize etmek,

Birlik üyelerine, hükümet vs. belediyelere hukuki, malî ve teknik sorunlar hakkında istekleri üzerine bilgi vermek; belediyecilik ve şehircilik kanunlarına ilişkin hükümetler ve belediyeler tarafından istenildiği takdirde danışma hizmeti niteliğinde görüş vermek,

e) Uluslararası İlişkilerin Geliştirilmesi

Belediyeler arasında bölgesel ve uluslararası ilişkileri ve işbirliğini oluşturmak ve geliştirmek,

Yerel yönetim alanında çalışma yürüten uluslararası birlik, dernek, vakıf ve iletişim ağları ile eğitim ve araştırma kuruluşlarına üye olmak, işbirliğinde bulunmak, ortak projeler yapmak,

Uluslararası yerel yönetim kurumlarının toplantı, seminer, konferans ve benzeri etkinliklerine katılmak veya birlikte düzenlemek.

Birlik yukarıdaki fıkralarda sayılmış olsun veya olmasın, şehir ve şehir yönetimi ile ilgili hizmetleri ve belediyeler arasında işbirliği ve koordinasyonu gerçekleştiren her türlü hizmete yönelik faaliyetler yapar, yaptırır, teşvik eder, uygun proje ve faaliyetlere mali, teknik ve idari destek sağlar, yapılan çalışmalara katılır.