Birlik Tüzüğü

TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ (TDBB) TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

 

MADDE – 1: BİRLİĞİN ADI

Birliğin Adı, “Türk Dünyası Belediyeler Birliği”dir. Birliğin kısa adı “TDBB” dir.

MADDE – 2: BİRLİĞİN MERKEZİ:

Birliğin Genel Merkezi İstanbul’dur.

MADDE – 3: BİRLİĞİN AMACI

Türk Dünyası arasında mevcut olan ortak kültür ve medeniyet mirasını dikkate alarak, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak amacıyla;

 1. Tarihi ve kültürel mirası korumak,
 2. Ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek,
 3. Kent ve kent yönetimlerinin sorunlarını ve çözüm yollarını belirlemek, ortak çözümler aramak ve uygulama çalışmaları yapmak,
 4. Kent yönetimi ve kent kültürü konusunda yeni modelleri araştırmak ve geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak, yaptırmak ve yapılan çalışmaları desteklemektir.

MADDE–4: BİRLİĞİN FAALİYETLERİ

Türk Dünyası Belediyeler Birliği, kuruluş amaçlarına uygun olarak aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapabilir:

a) Kent ve Kent Yönetimi

Örnek uygulamaları takip etmek ve üyelerini bilgilendirmek, Kent rehberlik hizmetlerinin verilmesini sağlamak, Kent yönetimlerinin idari ve mali kapasitelerinin geliştirilmesi için her türlü eğitim, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek, Kentlerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi için bilinçlendirme, eğitim, araştırma çalışmaları yapmak, ortak proje hazırlamak ve uygulamak.

b) Belediye Hizmetleri

Belediyelerin altyapı, üstyapı ve hizmet alanlarındaki çalışmaları yerine getirmelerine destek olmak, Üyelerin ulusal ve uluslararası hibe, fon, kredi ve benzeri kaynaklara ulaşmasında rehberlik yapmak ve ticari işletmeler kurulması amacıyla, belediyelere danışmanlık ve proje desteği sağlamak ve uygulamak, konuyla ilgili tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, kurulmasını teşvik etmek ve desteklemek, bu hususlarda işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak, üye Belediyelerde “e-belediye”, “kent bilgi sistemi” vb. bilişim ve teknoloji uygulamalarının gelişmesine teknik destek sağlamak.

c) Sosyal ve Kültürel Hizmetler

Kentlerin kendi tarihi ve kültürel kimliklerini koruyucu çalışmalar yapmak,

Kentlerde kültür ve sanatın gelişimine yardımcı olmak,

Sağlık ve turizm amaçlı termal tesis, otel, motel ve sosyal tesisler kurmak,

Belediyelerin korunmaya ve yardıma muhtaç insanlara yönelik çalışmalarına destek olmak,

İnsan, hayvan ve çevre sağlığını korumak ve sporun çeşitli kollarına katılımı arttırmak amacıyla etkinlikler düzenlemek, bilinçlendirme çalışmaları yapmak, belediyelere danışmanlık ve proje desteği sağlamak, konuyla ilgili tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, kurulmasını teşvik etmek ve desteklemek, bu hususlarda işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak.

d) Eğitim Hizmetleri

Türk Dünyası Belediyecilik ve şehircilik anlayışının ve uygulamalarının geliştirilmesi imkânlarını araştırmak, özgün modeller oluşturma arayışlarını desteklemek, Çalışma alanıyla ilgili bülten, dergi, kitap, rapor ve benzeri süreli ve süresiz yayınlar yapmak, araştırmaları desteklemek, görsel ve işitsel dokümanlar üretmek, web sitesi, portal vb. çalışmalar yapmak, İlgili mevzuat kapsamında gerekli izinler alındıktan sonra Birlik bünyesinde, Eğitim ve Araştırma Merkezi, Bilgi Merkezi, Enstitü, Kütüphane kurmak,

Benzer faaliyet yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek,

Belediyecilik ve şehircilik bilimini teşvik etmek, kitaplıklar kurulmasını sağlamak,

Belediye çalışanlarına meslek içi eğitimler için kurslar açmak,

Meslek ve beceri kursları, iş eğitim merkezleri açmak,

Belediyecilik ve şehircilik konularında, genel konferanslar düzenlemek, amaca uygun geziler organize etmek,

Birlik üyelerine, hükümet vs. belediyelere hukuki, malî ve teknik sorunlar hakkında istekleri üzerine bilgi vermek; belediyecilik ve şehircilik kanunlarına ilişkin hükümetler ve belediyeler tarafından istenildiği takdirde danışma hizmeti niteliğinde görüş vermek,

e) Uluslararası İlişkilerin Geliştirilmesi

Belediyeler arasında bölgesel ve uluslararası ilişkileri ve işbirliğini oluşturmak ve geliştirmek,

Yerel yönetim alanında çalışma yürüten uluslararası birlik, dernek, vakıf ve iletişim ağları ile eğitim ve araştırma kuruluşlarına üye olmak, işbirliğinde bulunmak, ortak projeler yapmak,

Uluslararası yerel yönetim kurumlarının toplantı, seminer, konferans ve benzeri etkinliklerine katılmak veya birlikte düzenlemek.

Birlik yukarıdaki fıkralarda sayılmış olsun veya olmasın, şehir ve şehir yönetimi ile ilgili hizmetleri ve belediyeler arasında işbirliği ve koordinasyonu gerçekleştiren her türlü hizmete yönelik faaliyetler yapar, yaptırır, teşvik eder, uygun proje ve faaliyetlere mali, teknik ve idari destek sağlar, yapılan çalışmalara katılır.

MADDE – 5: BİRLİK ÜYELİĞİ

a) Üyelik Şartları ve Türleri

Birliğe, Orta Asya, Balkanlar ve Kafkasya bölgelerindeki Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları, Türk Dili Konuşan Ülke ve bölgeler öncelikli olmak üzere, yurt içinden ve yurt dışından Yerel Yönetim kuruluşları ve bu kuruluşların oluşturduğu birlikler Üye olabilir.

Bunların dışında, kent ve kent yönetimi ile ilgili Dernek, Vakıf ve benzeri diğer tüzel kişiler Gözlemci üye olarak kabul edilebilir.

Ayrıca, kent ve kent yönetimi konusunda hizmet veren, bilimsel araştırmaları ile tanınan ve Birliğin yönetiminde bulunmuş gerçek kişilere Onursal Üyelik verilebilir.

b) Kurucu Üyeler

12 Kasım 2003 Tarihli 2003/6464 Sayılı T. C. Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan “Türk Dünyası Belediyeler Birliği”nin kurucu üyeleri aşağıdaki belediyelerdir:

 1. İstanbul Pendik Belediyesi
 2. İstanbul Zeytinburnu Belediyesi
 3. İstanbul Adalar Belediyesi
 4. İstanbul Bayrampaşa Belediyesi
 5. İstanbul Kartal Belediyesi
 6. İstanbul İli Beykoz İlçesi Çavuşbaşı Belde Belediyesi
 7. Düzce Belediyesi
 8. Sakarya Hendek Belediyesi
 9. Trabzon İli Hayrat Belediyesi
 10. Bursa İznik Belediyesi

c) Üyelik Başvurusu ve Kararı

Birliğe üye olmak isteyen ve bu tüzükte belirtilen vasıflara sahip gerçek ve tüzel kişiler üyelik için başvurularını yazılı olarak yaparlar. Üyelik başvuruları Yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve ilk Genel Kurul toplantısında Kurulun bilgisine sunulur.

d) Üyelikten Çıkarma

Üyelerden üyelik şartlarını yitirenler, bu tüzük ile tespit ve tayin edilen yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilenler, Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

e) Üyelikten Ayrılma

Birlik üyeliğinden ayrılmak isteyen üye, ayrılma kararını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunar. Üyelikten ayrılma herhangi bir onaya tabi değildir. Ancak ayrılmak isteyen üyenin bu tarihe kadarki üyelik yükümlülükleri yerine getirmesi esastır.

İKİNCİ BÖLÜM: Birlik Organları

MADDE – 6: BİRLİĞİN ORGANLARI

Birliğin organları şunlardır:

A. Genel Kurul

B. Yönetim Kurulu

C. Denetim Kurulu

D. Yüksek Danışma Kurulu

MADDE – 7: BİRLİK GENEL KURULU’NUN OLUŞUMU

Birlik Üyeleri Birlik Genel Kurulu’nu oluşturur. Kurucular Kurulu Üyeleri, Birlik Genel Kurulu’nun doğal üyeleridir.

Üye yerel yönetimler Başkanları veya başkanın seçtiği temsilci ile meclislerince seçilecek meclis üyeleri tarafından; yerel yönetim birlikleri ise, başkanları veya başkanın seçtiği bir temsilcisi ile genel kurulda temsil edilirler.

Söz konusu kurumların, birlik genel kuruluna temsilci olarak gönderecekleri başkan veya meclis üyelerinin değişmesi durumunda değişiklik yazılı olarak birliğe bildirilinceye kadar önceki isimler görevlerine devam eder.

Gözlemci Üyeler ve Onursal Üyeler, Genel Kurul’a oy hakkı olmaksızın gözlemci olarak katılabilirler. Genel Kurul Divan Başkanı’nın söz vermesi halinde görüşülen konular hakkında düşüncelerini dile getirebilirler.

MADDE – 8: BİRLİK GENEL KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik Genel Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

1. Birlik Başkanı’nı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek, gerektiğinde görevden almak,

2. Çalışma plan ve programlarını görüşmek,

3. Birliğin geçmiş dönem faaliyet raporunu, denetim kurulu raporunu ve mali durum raporunu görüşmek ve onaylamak,

4. Tüzük’te değişiklik ve tadilat yapılmasına karar vermek,

5. Birliğin feshine karar vermek,

6. Üyelik aidatlarını belirlemek; borçların tamamının veya bir kısmının silinmesine karar vermek,

7. Yönetim Kurulu huzur haklarını belirlemek,

8. Yönetim Kurulu tarafından sunulan Birlik bütçesini onaylamak.

MADDE – 9: GENEL KURUL TOPLANTISI VE KARAR NİSABI

Olağan Genel Kurul toplantıları üç yılda bir yapılır. Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

İlk toplantıda, toplantı yeter sayısı sağlanamaz ise, ikinci toplantıya katılanların sayısı toplantı yeter sayısı olarak kabul edilir. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz. İkinci toplantının tarihi birinci toplantının çağrısında ilan edilir.

Yönetim Kurulu’nun çağrısı veya Birlik üyelerinden 1/5’inin Yazılı isteği üzerine Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, çağrı tarihinden itibaren 60 gün içinde yapılır. Olağanüstü toplantıda ilan edilen gündemdeki konular dışında başka bir konu görüşülmez.

Genel Kurulda aksine karar alınmamışsa, Divan Heyeti’ne sunulan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu listeleri açık oylama ile oylanır.

Genel Kurul Toplantısını, toplantı başlangıcında üyeler arasından seçilecek bir Divan Başkanı ve iki üyeden oluşan Divan Heyeti yönetir. Divan Başkanlığı ve üyeliğine re’sen aday olunabileceği gibi, diğer üyeler de aday gösterebilirler.

Üyeler Genel Kurul’da aşağıdaki şekilde temsil edilirler:

a) Tüzel Kişileri Temsil Eden Üyeler:

Nüfusu 100.000’in altında olan Belediyeler: 1 kişi (Belediye Başkanı)

Nüfusu 100.001–500.000 arası Belediyeler: 2 kişi (Belediye Başkanı ve 1 Meclis Üyesi)

Nüfusu 500.001–1.000.000 arası Belediyeler: 3 kişi (Belediye Başkanı ve 2 Meclis Üyesi)

Nüfusu 1 milyonun üstündeki Belediyeler: 4 kişi (Belediye Başkanı ve 3 Meclis Üyesi)

Belediye Birlikleri: 1 kişi (Birlik Başkanı) olmak üzere temsil hakkı sağlamaktadır.

b) Genel Kurul üyelerinin her biri bir (1) oy hakkına sahiptir. Tüzel kişiler adına kullanılacak oylar, yerel yönetim veya yerel yönetim birliğinin başkanı veya görevlendirdiği temsilci eliyle kullanılır. Genel Kurul toplantı tarihine kadar üyelik aidat borcunu ödememiş tüzel kişiler adına, Genel Kurul’da oy kullanılamaz.

c) Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin listesini, Genel Kurul Toplantı tarihinden en az 30 gün önce üyelere yazılı ve/veya elektronik posta yolu ile gönderir.

Genel Kurul üyesi olan tüzel kişilerin açık adreslerine posta ile veya mail adreslerine elektronik posta ile yapılan tebligat, bu tüzel kişilerin temsilcilerine yapılmış kabul edilir. Birliğin temsilciliği olan ülke veya bölgelerde, bu temsilciliğe yapılacak tebligat, temsilciliğin bulunduğu ülke veya bölgedeki birlik üyelerine yapılmış sayılır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında çağrı, toplantı tarihinden en az 15 gün önce yapılır.

MADDE – 10: BİRLİK YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞUMU

Yönetim Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından 3 yıllığına seçilen bir başkan, en fazla 30 asıl üye, 30 yedek üyeden oluşur. Ayrıca Eşbaşkanlar da yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden fiili veya hukuki sebeplerle boşalma olması durumunda, yedek üyeler seçilme sırasına göre Başkan tarafından göreve çağırılır.

MADDE – 11: BİRLİK YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu;

a) Birlik bütçesini hazırlamak,

b) 75.000 TL’yi aşan harcamalara karar vermek,

c) Personel politikasını, personel yönetmeliğini ve ücretlerini belirlemek, personelin işe alınmasına ve iş akitlerinin feshine karar vermek,

d) Genel Kurul tarafından kendisine yetki devri yapılması halinde, devredilen konularda gerekli kararları almak,

e) Gerekli gördüğü konularda ve sayıda komisyonlar ve çalışma grupları oluşturmak,

f) Birliğe üyelik başvurularını değerlendirmek ve karara bağlamak,

g) Birlik bütçesinden ödenecek telif, konferans, ders, kurs, seminer vb. ücretleri belirlemek,

h) Görev süresi sona ermeden, fiili veya hukuki bir sebeple Başkanlık makamının boşalması halinde, Birlik Yönetim Kurulu kendi arasından bir üyesini Genel Kurul’a kadar geçerli olmak üzere Başkan olarak seçer.

MADDE – 12: YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE KARAR NİSABI

Yönetim Kurulu, üç (3) ayda bir toplanır. İhtiyaç görülmesi durumunda, Başkan’ın daveti veya üyelerin 1/3’ünün yazılı talebi ile rutin takvim dışında toplantıya çağrılabilir. Toplantı nisabı, Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası olup, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir. Yönetim Kurulu üyelerinin bir oy hakkı bulunmaktadır.

MADDE – 13: BİRLİK BAŞKANI

Birlik Başkanı; Genel Kurul tarafından ve Genel Kurul üyeleri arasından 3 yıl süre için seçilir. Başkan adaylığı için re’sen aday olunabileceği gibi, diğer üyeler de aday gösterebilir.

MADDE – 14: BİRLİK BAŞKANI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik Başkanı’nın görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Birliği temsil etmek,
 2. Ulusal ya da uluslararası çalışmalarda bizzat bulunmak veya Vekil görevlendirmek,
 3. Birlik Bütçesini, çalışma plan ve programını, dönem sonu faaliyet raporunu hazırlayıp genel kurul onayına sunmak, onaylanan bütçeyi uygulamak,
 4. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, sonuçları izlemek ve değerlendirmek,
 5. Birlik bütçesinin ita amirliğini yapmak, uygun görmesi halinde Birlik Genel Sekreteri’ni ita amiri olarak yetkilendirmek,
 6. Birlik gelirlerinin tahsilini sağlamak, alacak, hak ve menfaatlerini izlemek ve korumak,
 7. Gerekli gördüğü hallerde, Yönetim Kurulu üyelerine idari ya da temsili görevler vermek,
 8. Yönetim Kurulu üyeleri içinden bir (1) Başkan Vekili, gerekli gördüğü konularla ilgili ve uygun gördüğü sayıda (İdari-Mali işler; Tanıtım-Halkla ilişkiler; Eğitim-Kültür; Basın-Yayın; Üyeler ve Kurumlar arası ilişkiler vb.) Başkan Yardımcıları görevlendirmek, görev ve yetkilerini belirlemek,
 9. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını takip ve alınmasında yarar görülen kararlar konusunda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak üzere Başkan, Başkan Vekili ve Başkan Yardımcılarından oluşacak Yürütme Kurulu oluşturmak ve bu Kurulun aylık toplanmasını sağlamak,
 10. Birlik Yönetim Kurulu’nun da görüşünü alarak, Birlik ile ilgili konularda, Genel Kurul’a teklifte bulunmak,
 11. Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek,
 12. 15.000 TL – 75.000 TL arası harcamalara karar vermek,
 13. Birlik Başkanı, üyesi bulunan ülkelerden, belirlediği üyeyi ülke ya da bölge bazında Eşbaşkanlığa teklif edebilir, Yönetim Kurulu onayı ile Eşbaşkan olarak atayabilir,

MADDE – 15: EŞ BAŞKANLARIN GÖREV VE YETKİLERİ

Eşbaşkanlar, Birlik Başkanının teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından atanırlar. Eşbaşkanlar, bulundukları ülke ya da bölgelerle Birlik ve üye belediyeler arası ilişkilerin geliştirilmesi, Birliğin tanıtılması ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda işbirliği çalışmalarının ve gerekli koordinasyonun yürütülmesini sağlar.

MADDE – 16: GENEL SEKRETER

Genel Sekreter, Birlik Başkanı’nın teklifi üzerine, dört yıllık fakülte mezunu, ulusal veya uluslararası çalışmalarda en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip, tercihen yabancı dil bilen kişiler arasından Yönetim Kurulu’nca atanır. Yönetim Kurulu kararı, toplanacak ilk Genel Kurul’un bilgisine sunulur.

Genel Sekreter, Yönetim ve Yürütme Kurulu toplantılarında alınan kararların ve Birliğe ait çalışmaların Başkan adına ve onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini, Birlik Personelinin sevk ve idaresini sağlar.

Birlik Başkanı, uygun gördüğü yetkilerini Genel Sekreter’e yazılı olarak devredebilir.

Genel Sekreter, 15.000 TL’ye kadar olan harcamalara karar verebilir.

MADDE – 17: DENETİM KURULU

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyeliklerine re’sen aday olunabileceği gibi, diğer üyeler tarafından da aday gösterilebilir. Denetim Kurulu üyeliğinin fiili ya da hukuki sebeplerle boşalması durumunda yedek üyeler seçilme sırasına göre asıl üyeliğe geçer. Denetim Kurulu, Birliğin tüzüğünde gösterilen amaç doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların düzgün tutulup tutulmadığını yıllık olarak denetler ve denetim sonuçlarını rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, Bağımsız Denetim Kuruluşlarından da yararlanılabilir.

MADDE – 18: YÜKSEK DANIŞMA KURULU

Yüksek Danışma Kurulu, Birliğin en üst istişare organıdır. Yüksek Danışma Kurulu, Birliğin çalışma alanları ile ilgili, bilgi birikimleri ve tecrübeleriyle temayüz etmiş Birlik üyeleri arasından ya da dışarıdan 3 yıl için seçilen, 10 üyeden oluşur.

Yüksek Danışma Kurulu, yılda en az bir (1) kez toplanır. Birlik Başkanının çağrısı üzerine gerekli görüldüğünde de ayrıca toplanabilir. Birliğin faaliyetlerini amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinlik bakımından değerlendirerek önerilerde bulunur. Kurul, katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır ve Yönetim Kurulu’na bildirir. Kurul kararları, istişarî nitelikte olup, bağlayıcı değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Mali Hükümler

MADDE – 19: BİRLİĞİN GELİRLERİ

Birliğin gelirleri aşağıda belirtilen kalemlerden oluşur:

a) Üye Aidatları (Yıllık):

Üye aidatları aşağıdaki oranlarda belirlenmiş olup, bu oran korunmak suretiyle, miktarlar Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından yeniden tespit edilebilir.

Nüfusu 5.000’in altında olan Belediyeler: 5.000 TL

Nüfusu 5.001–20.000 arası Belediyeler: 10.000 TL

Nüfusu 20.001–50.000 arası Belediyeler: 20.000 TL

Nüfusu 50.001–100.000 arası Belediyeler: 30.000 TL

Nüfusu 100.001–250.000 arası Belediyeler: 45.000 TL

Nüfusu 250.001–500.000 arası Belediyeler: 60.000 TL

Nüfusu 500.001–1.000.000 arası Belediyeler: 90.000 TL

Nüfusu 1.000.000’un üstündeki Belediyeler: 150.000 TL

Birlik Yönetim Kurulu’nda görev alan belediyeler normal aidatına ilave olarak yıllık bir aidat ayrıca öder. Birliğe karşı mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen üye belediyelerin ödemeleri gereken miktar; Birliğin başvurusu üzerine, bu belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek, alacaklı Birliğe ödenir.

b) Bağışlar-Yardımlar:

Birlik faaliyetlerine katkı sağlamak isteyen özel veya tüzel kişilerin karşılıksız bağışları ve yardımları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlarca yapılacak yardımlar. Birlik adına bağış ve aidat kabul edecek kişi veya kişileri birlik yönetim kurulu bir kararla belirleyerek yetki belgesi verebilir,

c) Faaliyet Gelirleri:

Birlik faaliyetleri sürecinde elde edilen gelirler.

d) Harcamalara Katılma Payları:

Birlik faaliyetlerine proje ortağı veya destekleyici olarak katılacak kişi ve kurumların ödeyecekleri paylar.

e) Borçlanmada Usul:

Yönetim Kurulu görev ve yetkisi dâhilinde, Türkiye Cumhuriyeti genel mevzuat hükümlerine ve Genel Kurul kararı uyarınca Birlik ihtiyacı kadar borç sağlayabilir.

MADDE – 20: BİRLİĞİN GİDERLERİ

Birliğin giderleri aşağıdaki gibidir:

 1. Birliğin görev ve hizmetlerini yerine getirmek için yapılan tüm giderler,
 2. Birlik idaresinin yönetim, temsil ve personel giderleri,
 3. Birlik Organlarının toplantı ve faaliyet giderleri,
 4. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu ile Başkan ve personel yollukları ve diğer ilgili giderleri,
 5. Birlikçe desteklenecek proje ve çalışmalara sağlanacak katkı giderleri,
 6. Yönetim Kurulunca karar verilmiş diğer giderler,
 7. Birlik giderlerinin harcama belgesine bağlanması zorunludur. Birliğin banka hesaplarından para çekmek için, Yönetim Kurulu en az iki kişiye tek tek veya birlikte imzası yetkisi verebilir.

MADDE – 21: BİRLİK BÜTÇESİ VE MALİ KAYITLAR

Birlik bütçesi, 3 yıllık dönemler halinde, Bileşik Bütçe olarak hazırlanır. Bütçe gelir – gider tahminlerini gösteren ve Birlik gelirlerinin toplanmasına, harcanmasına ve hizmetlerin yapılmasına izin veren, Yönetim Kurulu kararına dayanan biri gider, biri gelir bütçesi olmak üzere iki kısımdan oluşan bir analitik bütçe şeklinde düzenlenir.

İlgili mevzuatın gerektirdiği defter ve kayıtlar, belirtilen usul ve esaslara göre tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler

MADDE – 22: BİRLİK ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden Birlik tüzel kişiliği sorumludur. Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye kişiliğini bağlamaz.

MADDE – 23: BİRLİK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞİKLİK USULÜ

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için, Genel Kurul gündeminde yer alması veya toplantıda hazır bulunan üyelerinin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmış olması gerekir. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için toplantı yeter sayısının 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Karar yeter sayısı ise toplantıda hazır bulunan üyelerinin 2/3 çoğunluğudur.

MADDE – 24: BİRLİĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Birliğin feshi Genel Kurul kararı ile olur. Fesih kararı verecek Genel Kurul’un toplantı yeter sayısı 2/3, karar yeter sayısı ise toplantıda hazır bulunan üyelerinin 2/3’üdür. İlk toplantıda, toplantı yeter sayısı sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararında mal varlığının nasıl tasfiye edileceğine de karar verilir. Fesih kararı tüm üyelere bildirilir ve başkaca bir karar alınmamış ise, Birlik mal varlığının borçları karşılayan kısmından arta kalan miktar var ise, Birlik mal varlığı amacına uygun başka bir kuruluşa devredilebilir.

MADDE – 25: YÜRÜTME

Bu Tüzük hükümleri Birlik Yönetim Kurulu adına Başkan tarafından yürütülür.