‘Altay Toplulukları: Gelenekler-Görenekler-Töreler-Yasalar’ adlı kitap, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından yayınlandı.

6-10 Ağustos 2018 tarihlerinde Moğolistan’ın Ulan Batur şerinde düzenlenen ve düzenleyen kurumlar arasında TDBB’nin de yer aldığı ‘VII. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu-Gelenekler-Görenekler-Töreler ve Yasalar Sempozyumu’na sunulan bildiri metinlerinden oluşan bu kitapta, Türkiye ve Moğolistan başta olmak üzere Azerbaycan, Çin, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu ve Avrupa ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri’den katılan bilim insanlarının tebliğleri yer alıyor.

600 sayfadan oluşan kitabın editörlüğünü İlhan Şahin, Fahri Solak, Güljanat K. Ercilasun, Enkhbat Avirmed, M. Bilal Çelik, Aymira Taşbaş ve Erhan Taşbaş yaptı.

Kitaptaki makalelerin önemli bir kısmı Altay dil ve lehçelerinde, bir kısmı ise İngilizce ve Rusça olarak kaleme alındı. Makalelerden daha geniş bir çevrenin yararlanabilmesi için her makalenin başında İngilizce bir özet de yer alıyor.

49 makalenin yer aldığı eserde, Altay topluluklarında ad verme, ölü gömme gibi gelenekler, toplulukların adalet sistemini oluşturan değerler, günlük yaşamı şekillendiren inançlar, topluluklar arasındaki benzerlikler, farklılıklar ve etkileşimler çeşitli yönleriyle ele alındı.

Kitapta, İskitlerden Türk Dünyasına Yayılan Gelenekler, Çin Kaynaklarına Göre Asya Hunlarında Töre, Eski Türk Devletinde Adalet (Törüg/Yasag) Sistemine Genel Bir Bakış, Orhun Kitabelerindeki Töre Kavramı Hakkında Anlambilimsel Bir Değerlendirme, Nihal Atsız’ın Tarihî Romanlarına Akseden Türk Gelenek, Görenek, Töre ve Yasaları, Orhun Kitabelerinden Tip Tahlilleri Geleneği Oluşturmak, Alaş Anayasası: Barlıbek Sırttanov ve Kazak Devleti’nin Tüzüğü, Türk ve Moğol Dillerindeki Müşterek Akrabalık Adları Üzerine Bazı Düşünceler, Manas Destanında Altaylık/Altaylı Kavramı, “Mankurt” Kelimesi Hakkında, Türk Tarihinde Bozkurt, Türklerde ve Moğollarda Kurt Kültü Üzerine Bir İnceleme, Moğollarda ve Osmanlılarda “At ve Süvari” Geleneği, Tarih Yazıcılığında Destanların Önemi Türk-Moğol Destanları Örneği, Baburnâme’de Askerî Hayata Temel Teşkil Eden Değerler, Bilge Kağan, Zahiruddin Muhammet Babur Padişah, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Moğol ve Kırgız Çadırlarına Mukayeseli Bir Bakış, Türk Kültüründe “Dokuz” Sayısı ve “Dokuzlama” Geleneği, Geçiş Dönemlerinin Masallara Bir Yansıması: Düğün Geleneği gibi birçok başlık yer alıyor.

Kitabın Tam Metin PDF’si için: Tıklayın