Altay Toplulukları: Aile ve Aile Değerleri ve Altay Toplulukları: Mesken ve Mesken Kültürü adlı iki kitap, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından yayınlandı.

24-26 Temmuz 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen ve düzenleyen kurumlar arasında TDBB’nin de yer aldığı ‘VI. Uluslararası Altay Toplulukları: Mesken-Aile ve Aile Değerleri Sempozyumu’na sunulan bildiri metinlerinden oluşan bu iki kitapta, Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Hindistan, İran, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Türkmenistan ve Ukrayna’dan 200 civarında bilim insanının tebliğleri yer alıyor.

Altay Toplulukları: Aile ve Aile Değerleri kitabı 939 ve Altay Toplulukları: Mesken ve Mesken Kültürü kitabı ise 423 sayfa olmak üzere iki kitap toplam 1.362 sayfadan oluşuyor. Kitapların editörlüğünü İlhan Şahin, Fahri Solak, Güljanat K. Ercilasun, M. Bilal Çelik, Aymira Taşbaş ve Erhan Taşbaş yaptı.

Altay Toplulukları: Aile ve Aile Değerleri adlı kitapta 83 bildiri yer alıyor. Bildiri başlıkları arasında: Aile-Akrabalık Semantik Alanı Kapsamında Altay Bilim Teorisi, Dede Korkud Kitabında Ev-Aile Kavramı ve Bu Semantik Alan Kapsamındaki Kelime Varlığı, Anne Tarafından Akrabalığa Bir Örnek: Türk Dünyasında Böle / Bölö, Türk Tatar Hanlıklarında İmildaşlık (Sütkardeşlik), Çuvaşçada ve Türkçede Akrabalık Terimlerinin Karşılaştırılması, Şehirleşmenin Akrabalık Terimlerine Tesiri, Tüg- Fiili ve Düğün Kavramı, Oğuzlarda Levirat Âdeti, Azerbaycan Ailelerində Konfliktler ve Boşanma Problemi, Azize Caferzade’nin Araştırmalarında Aile-Âdet ve Gelenekleri, Yenisey Yazıtlarına Göre Eski Türklerde Aile ve Kadın-Erkek, Türk Kültüründe Atalara İlişkin Tasvirler, Altay Türklerinde Ata Kültü, Aile ve Tarih Bilinci, Türk-Turan Uygarlığında “Aile Felsefesi”nin Rölü, Türk Aile Yapısının Sosyolojik Temelleri: Kökler ve Modern Zamanlar, Âdâb Kitapları Çerçevesinde XV. ve XVI. Yüzyıllarda Türk Aile Hayatı, Kutadgu Bilig’de Evlilik ve Aile, Azerbaycan ve Anadolu Atasözlerinde Aile Değerleri, Altay Dastanlarında Aile İlişkiləri, Altay Destanlarında “Eş” Olarak “Kadın” Tipolojisi, Sosyolojik Bağlamda İslamiyet Öncesi Türklerde Kadın ve Kadının Aile İçerisindeki Yeri, Altay Yaratılış Destanı ve Saha Türklerinin “Kut-Sür İteğele” Sisteminde Holografik Yansıma, Tarihsel Süreç İçinde Kumuklarda Aile, Türklerde Misafirperverlik (13. Yüzyıl Sonlarına Kadar), Geleneksel Ata Sporu Güreşin Yörük Kültüründeki Yeri, Göçebe Dünyasında Diplomatik İlişkilerin Özellikleri, Osmanlı Devlet ve Toplum Hayatında Mali Bir Birim Olarak Hane Kavramı Sovyet Öncesi Türkmenlerde Sosyo-Kültürel Hayat ve Oğuz Lehçelerinde Problemler ve Lehçeleri Korumanın Yolları gibi onemli başlıklar yer alıyor.

Altay Toplulukları: Mesken ve Mesken Kültürü adlı kitapta ise 27 bildiri metni yer alıyor. Bildiri başlıkları arasında: Eski Türklerde Ev ve Mesken Kavramı, Altay Topluluklarında Mesken Çadırın Önemi ve Türleri, Saha (Yakut) Türklerinin Geleneksel Meskenleri, Otağ Kavramının Analizi ve Sosyo-Kültürel Yapıya Etkisi, Türk Kültüründe “Aş ve Aşhane”, Türk Halk İnançlarından Mitolojiye Kut Bağlamında Mesken Aile ve Aile Değerleri, Eski Türklerde Tarih ve Folklor Açısından Mesken-Aile ve Aile Değerleri, Nogay Türklerinde “Ev” ve “Aile” Kavramlarının İlişkisi, Türkmen Halkının Mesken Bağlamında Aile Değerleri, Eski Türklerde Barınak ve Şehir Hayatına Dair İzler, Altay Panteonunda Kutsal Bir Mekân Olarak Yurt, Kırgız ve Osmanlı Toplumunda Dönemlik Yerleşmelerin Sosyal Yapı ve Meskene Tesirleri, Kafkasyalı Muhacirlerin Anadolu’da Yeni Meskenleri, Birinci Dünya Savaşı’nda Esir Düşen Türklerin Rus Esir Kamplarında Yaşadıkları Barakalar, İç ve Orta Asya Türk Halklarında Mesken Mimarisinin Oluşumu ve Atatürk’ün Doğduğu Ev ve Özellikleri gibi başlıklar yer alıyor.

Kitaplarda yer alan bildirilerin önemli bir kısmı Altay dil veya lehçelerinde, bir kısmı ise İngilizce ve Rusça olarak yazılmış durumda. Ancak makalelerin geniş bir akademik çevreye hitap edebilmesi için her makalenin baş tarafında İngilizce özeti yer alıyor.

20.09.2019

Kitapların tam metin PDF’si için görsellere tıklayınız.